29. april 2020

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega,…
28. februar 2020

Poštna poslovalnica na Novem trgu ostaja, a ne nujno v tej stavbi

»Ali bomo ostali brez pošte?« so se spraševali zaskrbljeni meščani, ko je Pošta Slovenije napovedala…
23. februar 2020

Vprašljiva varnost pešcev in kolesarjev

Nova večnamenska pot ob Levičnikovi cesti1 med Ločno in Žabjo vasjo je pešcem in kolesarjem…
13. februar 2020

Dr. Josip Režek (1883–1966), pravnik

Čeprav je zaznamoval Novo mesto, ga danes skoraj ne poznamo. Nadarjeni Belokranjec je bil med…
29. januar 2020

Prezrta dediščina železniške postaje v Bršljinu

Na rečno teraso med Marofom in Krko umeščena železniška postaja v Bršljinu predstavlja osrednje dolenjsko…
19. 06. 2014

Program dela Društva Novo mesto za leto 2014

Društvo Novo mesto

Na zboru članov Društva Novo mesto 12. 6. 2014 je bil sprejet sledeči program dela za leto 2014:


1. Obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti s področij okoljske, ekološke in razvojne problematike v Novem mestu:
- z neposrednim komuniciranjem preko facebook socialnega omrežja, s katerim bomo na proaktiven način dosegli najširši krog ljudi in se obenem tudi izredno hitro odzivali na njihova mnenja, kritike in pobude za sodelovanje;
- s spletno stranjo društva, na katero bo mogoče vstopati tudi preko facebook omrežja;
- z delavnicami v okviru evropskih projektov s področij spodbujanja aktivnega državljanstva in varstva okolja, vendar s pogojem, da se projekti izvajajo tudi v Novem mestu in imajo neposreden učinek na povečanje kakovosti življenjskega in naravnega okolja v našem mestu in ožji regiji.

2. Reševanje okoljske in ekološke problematike v Novem mestu:
- Pobuda Ministrstvu za kmetijstvo in okolje za večjo zakonsko in vsebinsko usklajenost med Odlokom o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto, za pripravo katerega je na podlagi 24. člena Zakona o varstvu okolja pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in Občinskim programom varstva okolja v Mestni občini Novo mesto, ki ga na podlagi 38. člena Zakona o varstvu okolja pripravlja lokalna skupnost. Društvo Novo mesto kot stranski deležnik pri pripravi Občinskega programa varstva okolja opaža, da podvajanje programov s področja definiranja in reševanja perečih okoljskih problemov v določenem prostoru zmanjšuje njihovo pričakovano učinkovitost in obenem tudi onemogoča kakovostno sodelovanje med državnimi inštitucijami in občinskimi službami. Društvo Novo mesto bo spodbudilo pristojne državne organe k večji zakonski in vsebinski usklajenosti med obema dokumentoma, oziroma, da zakon predvidi enoten dokument, katerega priprava in izvajanje bosta v pristojnosti tako pristojnega ministrstva kot okoljsko prizadetih občin.
- Pobuda Mestni občini Novo mesto, da ustanovi delovno skupino za spremljanje okoljske problematike v naši občini, v kateri bodo sodelovali tudi strokovnjaki s področij ekologije, okolja, zdravja prebivalcev ter predstavniki organizirane civilne družbe. Delovna skupina bo med drugim opravljala tudi nalogo svetovalnega telesa Odboru za okolje in prostor. Obenem bo društvo predlagalo Mestni občini Novo mesto, da na spletni strani MONM in v lokalnih medijih s strokovno pomočjo Agencije RS za okolje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje dnevno obvešča prebivalce o okoljskih stanjih in zdravstvenih tveganjih v našem mestu.

3. Društvo v javnem interesu na področju varstva okolja:
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pristopilo k omilitvi pogojev za pridobitev omenjenega statusa in k pripravi novega pravilnika. V društvu bomo do naslednjega rednega zbora članov spomladi 2015 pripravili vso potrebno dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi za pridobitev omenjenega statusa, ter pripravili osnutek dopolnjenih Pravil Društva Novo mesto. Razlogov za pridobitev društva v javnem interesu na področju okolja je več. Tovrstnega društva, ki ima med drugim pravico sodelovati tudi pri izdaji okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj, še ni v jugovzhodni regiji. Novi status bo društvu omogočal projektno delo in prednostno kandidiranje za sredstva na raznih evropskih razpisih in razpisih pristojnega ministrstva.

4. Pridobitne dejavnosti društva:
Ne glede na morebitni novi status društva pa bo potrebno že v letošnjem letu zagotoviti sposobnost zagotavljanja lastnih finančnih sredstev, zlasti če želimo še naprej opravljati tradicionalne naloge društva, med drugimi tudi dokaj drago publicistično dejavnost. V ta namen bo potrebno dopolniti pravila društva v poglavju o pridobitniški dejavnostih društva, in sicer pridobivanje dohodkov od prodaje zbornikov in glasila IZZIV razširiti še na intelektualne storitve, kot so izdelava različnih strokovnih podlag, študij, mnenj ter projektnega dela na področjih kulture, okolja in ekologije.

5. Izdelava SWOT in PEST analize:
Ob dvajsetletnici delovanja bomo realno ocenili stanje današnje družbe ter položaj in vlogo našega društva v današnjih družbeno-prostorskih pojavih in procesih. V ta namen bomo v društvu izdelali SWOT analizo prednosti in slabosti ter priložnosti in tveganj našega društva in PEST analizo poslovnih, ekonomskih, socialnih in tehnoloških razmer v Novem mestu na eni strani ter zemljevida znanj znotraj članstva in njegove sposobnosti oz. pripravljenosti delovanja na drugi strani.

6. Posodobitev seznama članic in članov našega društva in izdelava imenika elektronske pošte.

7. Praznovanje 650. obletnice ustanovitve Novega mesta:
Društvo Novo mesto bo izdelalo in Mestni občini Novo mesto izročilo listino ob 650-letnici mesta, v kateri bo natančno zapisano, kaj in kako naj MO NM postori ob jubileju našega mesta. Društvo se bo tudi zavzemalo, da Novo mesto ob svojem jubileju vendarle dobi svoj zbornik. Društvo se bo poskušalo povezati z Založbo Goga s predlogom, da je DNM izdajatelj zbornika, Založba Goga pa prevzame založniške obveznosti.

8. Sodelovanje v delovnih telesih Mestne občine Novo mesto:
- v delovni skupini za prenovo mestnega jedra (Sklep župana Mestne občine Novo mesto o imenovanju članov delovne skupine za izbor najprimernejše rešitve za prenovo parterja Glavnega trga in Rozmanove ulice v Novem mestu z dne 10. 7. 2013);
- v delovni skupini za organizacijo 650 letnice Novega mesta leta 2015 (Sklep župana Mestne občine Novo mesto o imenovanju delovne skupine za pripravo in organizacijo 650 obletnice ustanovitve Novega mesta v letu 2015 z dne 9. 9. 2013);
- v delovni skupini za pripravo občinskega programa kulture za obdobje 2014-2020 (Sklep župana Mestne občine Novo mesto o imenovanju delovne skupine za pripravo programa kulture v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2014 do 2020 z dne 6. 1. 2014);
- z Mestno občino Novo mesto sodelujemo pri pripravi Občinskega programa varstva okolja.

9. Zaposlitev z naslova javnih del:
V letošnjem letu je društvo zaposlilo prvega delavca s programa javnih del, ki ima prednostno nalogo zbrati, evidentirati in po potrebi digitalizirati arhiv našega društva, opravlja pa tudi vsa potrebna administrativna dela.

10. Iztrgano pozabi:
Obuditev spomina na Novomeščane, ki so s svojim delom in osebnostjo prispevali k razvoju našega mesta, vendar, ker njihovo življenjsko delo ni bilo nikoli ovrednoteno, je spomin na njih zamrl. Stalna rubrika o naših zaslužnih, a žal pozabljenih someščanih, bo v društvenem glasilu IZZIV.


 

Prebrano 2497 krat

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.