05. 01. 2017

Društvo Novo mesto je pridobilo status društva v javnem interesu na področju kulture

Ministrstvo za kulturo je Društvu Novo mesto konec decembra 2016 dodelilo status društva v javnem interesu na področju kulture. V vlogi smo poudarili sledeča področja kulturnih in drugih dejavnosti, na katerih že vse od ustanovitve delujemo v javnem interesu: negovanje kulturne dediščine, jezika in drugih vrednot kulturnozgodovinskega značaja Novega mesta, organiziranje kulturnih prireditev, izvajanje dejavnosti, programov in projektov na področju kulture, izvajanje kulturne vzgoje in izobraževanja ter vzbujanje zanimanja javnosti za dogajanje v mestu in okolici, zlasti za urejeno in kulturno podobo mesta ter kulturne in družabne dejavnosti.

Status v javnem interesu prinaša društvu določene prednosti in olajšave, pa tudi številne obveznosti.
Zakon o društvih kot prednost pri pridobitvi statusa v javnem interesu določa, da se pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna v merilih, s katerimi se izberejo prejemniki sredstev, upošteva tudi status v javnem interesu, pri čemer upoštevanje statusa ne sme presegati 20 % vrednosti drugih meril. Med ugodnosti in olajšave se prišteva tudi namenitev dela dohodnine za donacije, kar je v skladu s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11) in Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10). Na podlagi prvega odstavka 142. člena Zakona o dohodnini rezident lahko zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno koristnih namenov društva. Oprostitev davka na dodano vrednost je mogoča na podlagi 13. tč. 42. in 43. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 in 18/11) in 69. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10), oprostitev plačila upravne takse pa omogoča Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10). Društva v javnem interesu so tudi opravičena do brezplačne pravne pomočim, kot to določa 4. tč. 10. člena Zakona o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 in 23/08).

Za naše društvo je pomembna tudi ugodnost, da izvajalcu, ki trajneje zadovoljuje kulturne potrebe na posameznem področju in katerega delovanje je v javnem interesu, pa mu niso zagotovljena sredstva v okviru drugih oblik javnega financiranja niti ni dobil v upravljanje ali uporabo javne kulturne infrastrukture, lahko država oziroma lokalna skupnost zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov, ki so povezani z zagotavljanjem prostorskih pogojev delovanja.

Drušvo Novo mesto pa bo po drugi strani imelo obveznost, da bo pristojnemu ministrstvu do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o delu, iz katerega mora biti razvidno izvajanje programov, projektov in drugih dejavnosti, ki jih je izvajala v javnem interesu za preteklo leto, in o porabi sredstev za njihovo doseganje. Po preteku starega programa delovanja mora predložiti tudi nov program prihodnjega delovanja, vse do 31. marca tekočega leta.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.