29. 04. 2020

Parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine ne bo več

Podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije je Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije naročilo izvedbo dvostopenjskega, odprtega projektnega natečaja za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za gradnjo novega stanovanjsko-poslovnega objekta Novi trg 6 in urbane ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Izbrana natečajna rešitev bo podlaga za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg. Natečajna naloga s prilogami je dostopna na spletni strani zbornice http://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI. V Društvu Novo mesto bomo s spletno peticijo zahtevali od Mestne občine Novo mesto, da ohrani park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine.

V Društvu Novo mesto že leta spremljamo problematiko Novega trga. Najprej smo opozarjali na slabo stavbno stanje nekdanje komande garnizije JLA, v katero so se po prenovi konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja vselile Upravna enota Novo mesto, Mestna občina Novo mesto, kasneje pa tudi mladinski klub LokalPatriot. Leta 2008 smo bili pozorni na pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, na podlagi katerega bi lahko na omenjeni lokaciji zgradili stolpnico, višjo od kapiteljskega griča. Društvo Novo mesto je v sodelovanju z Društvom arhitektov Dolenjske in Bele krajine uspelo gradnjo preprečiti s pritožbo na Ministrstvo za okolje in prostor. Prazno in propadajočo stavbo so leta 2016 porušili in na njeni lokaciji uredili današnje makadamsko parkirišče. Po naročilu investitorja in lastnika parcele, podjetja Trgograd d.o.o. iz Litije, so na Mestni občini Novo mesto pristopili k izdelavi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Do sedaj so pridobili smernice nosilcev urejanja prostora, izdelali strokovne podlage ter razpisali javni natečaj. Izbrana natečajna rešitev bo strokovna podlaga za nadaljevanje postopka izdelave OPPN.

V natečajni nalogi, ki jo je po naročilu podjetja Trgograd d.o.o. izdelal projektivni biro Esplanada d.o.o., so podane sledeče usmeritve za oblikovanje in umestitev novega objekta v prostor:

- zasnova objekta mora slediti orientaciji prostora, in sicer linijskemu poteku Seidlove ceste na tem odseku v smeri severovzhod – jugozahod, kar pomeni, da bo morala občina prodati investitorju za namen gradnje del parkovnih površin ob Kulturnem centru Janeza Trdine;

- med KC Janeza Trdine, novo načrtovanim objektom in obstoječim objektom trgovsko-poslovnega centra Novi trg je potrebno oblikovati večnamensko urbano ploščad, ki bo služila druženju, organizaciji različnih prireditev, obenem pa bo dvorišče stanovalcev novega objekta;

- vertikalni gabarit novega objekta ne sme v višino presegati gabaritov stavbe občine, ki mora ostati dominantna v prostoru;

- ohraniti je potrebno pogled na zvonik kapiteljske cerkve z vhoda občine;

- objekt mora upoštevati predpisano gradbeno mejo in 10 m odmik od občinske fasade;

- ob Seidlovi cesti je potrebno zasaditi drevored ter poleg pločnika zgraditi tudi kolesarsko stezo, v križišču Seidlove in Rozmanove ceste pa razširiti cestišče za potrebe izgradnje desnega zavijalnega pasu, kar bo zahtevalo dodaten odmik novega objekta od ceste v park;

- maksimalni vertikalni gabarit objekta nad terenom je trgovsko-poslovno pritličje in štiri stanovanjska nadstropja;

- skrajna točka fasade načrtovanega objekta na SZ in Z delu ne sme odstopati od linije zahodne fasade objekta občine proti Z oz. SZ za več kot 10 m;

- predvidene so do tri podzemne etaže namenjene parkiranju, shrambam za stanovalce ter potrebni hišni tehniki;

- prva klet naj bi bila namenjena javnemu parkiranju z vsaj 60 parkirnimi mesti in pa parkiranju za potrebe trgovsko poslovnega programa, tretja kletna etaža je zgolj opcija;

- v 2. kleti se predvidi možnost prometne povezave s klančino med obstoječo garažno hišo Novi trg in garažno hišo novo načrtovane stanovanjsko-poslovne stavbe, pri čemer je potrebno opozoriti na tlorisno velikost podzemnih etaž, ki bo precej večja od samega objekta in se bo lahko dotikala tudi objektov na Novem trgu;

- gornji gabarit novega objekta je potrebno višinsko razdelitio na vsaj dva nivoja, in sicer na dva stranska stolpiča z vmesnim nižjim delom, ki vizualno zmanjšuje pojavnost objekta v prostoru;

- namen členitve mase novega objekta je ohraniti dominanto objekta občine v prostoru, ohraniti pogled na kapiteljsko cerkev iz občinske stavbe ter z delno ozelenitvijo streh novega objekta nadomestiti izgubljene zelene površine v parku;

- na zahodni strani novega objekta je potrebno v času gradnje ohraniti vsa drevesa kolikor je le to tehnično mogoče ter po končani gradnji nadomestiti vsa drevesa, ki jih v času gradnje ni bilo možno ohraniti s ciljem ohranitve zelenih površin ob Kulturnim centrom Janeza Trdine;

- pri oblikovanju novega objekta se lahko uporabi fasadne tone v različnih barvnih kombinacijah in materialih, pri čemer so dopustne tudi večje zasteklitve;

- Z gradnjo novega stanovanjsko–poslovnega objekta je predvidena tudi izvedba uvozno/izvozne klančine za dvosmerni promet v podzemne garaže ter možnost dostave s tovornim vozilom v nivoju pritličja;

- dostop v podzemne garaže in dostava bosta dovoljeni le s ceste Na Loko na jugozahodni oziroma južni strani stavbe, zaradi nove cestne obremenitve pa bo potrebna rekonstrukcija ceste Na Loko od križišča Rozmanove ulice do uvoza v objekt pri pošti.

Višine posameznih stavb v širšem natečajnem območju:

1. porušena stavba Novi trg 6: višina 200,4 m n.v.;

2. poslovno – trgovska stavba Novi trg: višina 202,68 m n.v.;

3. stavba Kulturnega centra Janeza Trdine: višina 188,31 m n.v.;

4. Visokošolsko središče nad Loko v povezavi s stavbo Kulturnega centra Janeza Trdine: višina 192,91 m n.v.;

5. stavba Mestne občine Novo mesto na Seidlovi cesti 1: višina 205,04 m n.v.;

6. stavba Upravne enote Novo mesto na Defranceschijevi ulici 1: višina 205,04 m n.v.;

7. stavba Defranceschijeva ulica 2: višina 194,0 m n.v;

8. stavba Pošte: višina 198,22 m n.v. (brez višine oddajnika;

9. stavba banke NLB na Seidlovi cesti 3: višina 204,42 m n.v.;

10. stavba zavarovalnice Sava na Seidlovi cesti 5: višina 205,3 m n.v.,

                                                                               Vir: Natečajna naloga, Esplanada d.o.o., marec 2020.

 

 

Na spletni strani Društva Novo mesto (https://www.drustvo-novo-mesto.si/urejanje-prostora/item/126-anketa-o-pozidavi-parka-pred-kulturnim-centrom-janeza-trdine.html) smo 26. februarja 2017 objavili anketo o pozidavi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, v kateri smo opozorili na vprašanje upravičenosti gradnje poslovno-stanovanjskega objekta v edinem mestnem parku tako z vidika precejšnjega števila nezasedenih poslovnih prostorov na Novem trgu (ravnokar se prodaja tudi stavba pošte), kot nemogočih ekoloških razmer za bivanje. Po odstranitvi propadajočega objekta t.i. »Nove občine« (Novi trg 6) je postal prostor zračen, odprli so se pogledi na Kulturni center Janeza Trdine in t.i. »Staro občino« (nekdanje okrajno glavarstvo), zaradi česar smo vedno bolj prepričani, da je edina pravilna rešitev ohranitev in obnova mestnega parka, ki so ga na tej lokaciji uredili v tridesedih letih prejšnjega stoletja. Z načrtovanim posegov v prostor pred Kulturnim centrom Janeza Trdine bomo v celoti zgubili edini mestni park v ožjem središču Novega mesta, novo monumentalno stavbno telo poslovno-stanovanjskega objekta pa bo povsem osenčilo in si gabaritno podredilo na obrobju parka zleknjeno arhitekturo precej nižjega Kulturnega centra Janeza Trdine.

V Društvu Novo mesto se ne strinjamo z oceno izdelovalca natečajne naloge, da se bo z novim objektom »razrešila trenutno neurejena urbanistična situacija« in jo ocenjujemo kot skrajno cinično. S predvideno gradnjo novega objekta vzporedno s cestiščem Seidlove ceste bo morala občina prodati investitorju precejšen del parka. Občina do sedaj ni nikoli, in očitno tega ne namerava storiti niti v fazi priprave OPPN, preverila javnega mnenja o ohranitvi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine in smiselnosti nadomestne gradnje na lokaciji objekta Novi trg 6. Zainteresirana javnost ni imela nikoli prilike javno vrednotiti pomena tega prostora za mesto in njegove prebivalce. Občina je tako javni interes, ki bi ga morala v skladu s svojim poslanstvom seveda najprej prepoznati in nato tudi uveljavljati, v celoti podredila interesom zasebnega investitorja. Priča smo neoliberalnemu procesu privatizacije javnega prostora, kar dokazuje tudi namera občine, da bo natečajno rešitev uporabila za dokončanje OPPN. Nenavaden in obenem nevaren precedens, da bo investitor z natečajno rešitvijo narekoval vsebino prostorskega akta in ne obratno. Novomeški urbanizem se je dokončno podredil interesom kapitala.

V Društvu Novo mesto smo leta 2017 v sodelovanju z Zavodom Zora izvedli anketiranje prebivalcev za ohranitev parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Po spletu smo prejeli 79 glasov, s pomočjo t.i. Zbiralnika idej, ki stal na Novem trgu in Glavnem trgu, pa 181 glasov. Skupno je bilo oddanih 260 glasov, od teh se je s pozidavo novega objekta na račun parka strinjalo 8 anketirancev, ohranitev parka je zagovarjalo 170 anketirancev, kompromisni predlog za ohranitev parka in gradnjo novega objekta le v obsegu današnjega makadamskega parkirišča pa je zagovarjalo 82 anketirancev.

V Društvu Novo mesto ne moremo vplivati na vsebino in potek javnega natečaja, ker gre za zasebno naročilo, bomo pa odgovorno prevzeli nase obveznost, ki bi jo morala opraviti Mestna občina Novo mesto, in ponovno preverili javno mnenje o nameravani pozidavi parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Takoj po končanem javnem natečaju vas bomo povabili k spletnemu podpisovanju peticije za spremembo prostorskega akta in občinskega odkupa zemljišča v zasebni lasti na robu parka s ciljem ohranitve in prenove edinega mestnega parka. Peticijo s podpisi bomo izročili odgovornim na Mestni občini Novo mesto.

Članek bo objavljen tudi v naslednji številki društvenega glasila IZZIV, ki je v pripravi.

Naslovna fotografija: park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine, foto: Boštjan Pucelj, maj 2020.

Naročnik: Trgograd d.o.o. Litija

OCENJEVALNA KOMISIJA

Predsednik ocenjevalne komisije (Zbornica za arhitekturo in prostor - ZAPS):               
Matija BEVK, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naročnik):    

Tomo KRES

Član (naročnik):       
Miha ŠEGULA, univ. dipl. inž. arh.

Član (naročnik):                            
doc. dr. Tomaž SLAK, univ. dipl. inž. arh.

Članica (ZAPS):                               
Monika FINK SERŠA, univ. dipl. inž. arh.

Namestnik članov (naročnik):                   
Andrej POGLAJEN

Namestnik članov (ZAPS):                       
Sergej HITI, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Poročevelec A:                       
Rupert GOLE, univ. dipl. inž. arh.

Poročevalka KA:
Špela Kragelj BRAČKO, univ. dipl. inž. kraj. arh.

Skrbnica natečaja:                           
Katja ŠEVERKAR, univ. dipl. inž. arh.

                                                    Vir: http://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI_AKTUALNI.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.