Bo Novo mesto brez mestnega parka sploh še mesto?

Tomaž Golob
Nekdanji mestni park na območju današnjega Novega trga. V ozadju stavba današnje občine na Seidlovi cesti 1. (Foto: arhiv Dolenjskega muzeja Novo mesto) Nekdanji mestni park na območju današnjega Novega trga. V ozadju stavba današnje občine na Seidlovi cesti 1. (Foto: arhiv Dolenjskega muzeja Novo mesto)

Društvo Novo mesto obžaluje, da občina ni upoštevala pobude podpisnikov peticije, s katero so pokušali preprečiti popolno pozidavo edinega mestnega parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine. Občina vztraja, da je za spremembo odločitve prepozno in da se – ko je pred leti potekal postopek sprejemanja prostorskega načrta za ta prostor – nad pozidavo ni pritožil nihče. Toda takrat ni bilo predvideno, da se pozida kar ves park ...

V prejšnji številki Izziva (december 2020/junij 2021) smo v članku o spletni peticiji za ohranitev mestnega parka pred Kulturnim centrom Janeza Trdine predstavili svoje argumente proti pozidavi parka in pogrešili odziv občine. Peticijo, ki jo je v času javne razgrnitve in javne obravnave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za Novi trg podpisalo 694 državljank in državljanov, smo občini posredovali 31. marca 2021 in prosili kabinet župana, da z njo seznani tudi občinski svet, ki je kot najvišji organ občine odločal o usodi parka. Dva meseca pozneje (1. 6. 2021) smo odgovor strokovnih služb občinske uprave in pripravljavca gradiva prejeli v okviru njihovih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN Novi trg.

Odgovor občinske uprave

»Z dopolnitvijo osnutka OPPN Novi trg, ko je bil četrti krak križišča izvzet iz načrtovanja, je bila pripomba v tem delu upoštevana, saj se ohranjajo obstoječe zelene površine pred KC JT. Glede zelenih površin, ki jih določa OPN MONM, pa v nadaljevanju pojasnjujemo: V letih 2006 do 2009 se je pripravljal OPN MONM. V sklopu postopka sta bili leta 2008 izvedeni dve javni razgrnitvi. V sklopu obeh javnih razgrnitev, kot določa prostorska zakonodaja, je imela zainteresirana javnost možnost podajanja pripomb in predlogov, kakor tudi Občinski svet MONM, ki prostorski akt sprejema. Tako s strani zainteresirane javnosti kot Občinskega sveta ali občinskih odborov MONM in tudi pripravljavca prostorskega akta, t.j. podjetja Acer Novo mesto d.o.o., ni bil nikoli podan predlog, tudi ne v obliki peticije, da se namenska raba prostora pred KC JT spremeni v zeleno površino. Glede odkupa zemljišč pojasnjujemo (pripomba 3.1.1), da se je Občinski svet MONM leta 2015 odločil (z 25 glasovi ZA), da zemljišče proda. Pojasnjujemo, da tako Občinska uprava kakor župan MONM v odločitev Občinskega sveta MONM, kot najvišjega organa občine, ne sme dvomiti niti delovati v nasprotju. Glede podpisov pa je potrebno poudariti da je peticijo podpisalo 72 % podpisanih, in sicer le preko spletnega obrazca, saj 28 % podpisanih ni prebivalcev MONM, zato je njihov podpis v 16 od 22 danem primeru irelevanten. Ravno tako velja poudariti, da je peticijo podpisalo 1,37 % celotnega prebivalstva MONM, tako da o izraženi volji večine ali pa vsaj večjega deleža prebivalcev v tem primeru ne moremo govoriti in se pripomba tudi iz navedenega, glede ponovnega odkupa zemljišč, ne upošteva. Ponovno pa poudarjamo, kot je navedeno že pri obrazložitvi stališča do pripombe 3.1.4, da se je leta 2006, ko so bile sprejete Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta Novi trg v Novem mestu, Društvo Novo mesto zavzelo za znižanje načrtovanega objekta, in sicer za spremembo vertikalnih gabaritov, torej je MONM le upoštevala pripombe in sugestije Društva Novo mesto.«

Občinski svet z 18 glasovi za in 5 proti sprejel OPPN Novi trg in z njim pozidavo

Z Mestne občine Novo mesto smo 9. 7. 2021 prejeli tudi odgovor, da je bil občinski svet s peticijo seznanjen na podlagi naših pripomb in predlogov, ki smo jih oddali v postopku javne razgrnitve prostorskega akta. Na svoji seji 7. 7. 2021 je peticijo obravnavala tudi komisija za vloge in pritožbe občinskega sveta in zgolj potrdila zapisane ugotovitve pripravljavca gradiva. Dan pozneje je občinski svet na 21. seji v drugi obravnavi z 18 glasovi za in 5 proti sprejel usklajeni predlog OPPN Novi trg.

Društvo Novo mesto obžaluje, da nihče ni upošteval pobude podpisnikov peticije, hkrati pa vnovič opozarja na nepravilno ugotovljena dejstva s strani pripravljavca gradiva. Vse do leta 2021 je bila gradnja novega objekta na lokaciji pred leti odstranjene stare vojaške komande predvidena brez poseganja v parkovne površine. Z zadnjim dopolnjenim OPPN Novi trg pa so precej razširjeni objekt pomaknili v edini mestni park, ki ga bomo z gradnjo predvidenih stolpičev dokončno izgubili. Žal si lahko zgolj postavimo retorično vprašanje, ali bo Novo mesto brez mestnega parka sploh še mesto?

 

Članek je bil objavljen v društvenem glasilu IZZIV (Leto XX, št. 2).

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.