31. 05. 2018

Pozidava Novega trga se vse bolj odmika. Ministrstvo za okolje in prostor je zavrnilo okoljsko poročilo

Društvo Novo mesto odločno nasprotuje gradnji megalomanskega poslovno-stanovanjskega objekta na prostoru med Kulturnim centrom Janeza Trdina in Novim trgom. Društvo je lani pomladi izvedlo spletno anketiranje prebivalcev, v katerem se je velika večina Novomeščanov izrekla za ohranitev parka. Argumente društva posredno potrjujeta tudi Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za kulturo, ki pred kratkim izdelano okoljsko poročilo ocenjujeta kot neustrezno in zahtevata njegovo dopolnitev.

Na Ministrstvo za okolje in prostor je v letošnjem aprilu prispela vloga Mestne občine Novo mesto za podajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt Novi trg (v nadaljnjem besedilu OPPN), ki ga je izdelalo novomeško podjetje GPI d.o.o.

Ministrstvo za okolje in prostor je po pregledu okoljskega poročila, ki ga je izdelalo ljubljansko podjetje BOSON d.o.o. za investitorja, podjetje Trgograd d.o.o. iz Litije, ugotovilo, da ni ustrezno in da ga je potrebno dopolniti v skladu s pripombami Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za kulturo. Ministrstvo za okolje in prostor je ugotovilo pomanjkljivosti v poglavju »Trajnostna mobilnost«. V okoljskem poročilu je zapisano, da je območje občine prekomerno onesnaženo s PM 10 delci, problem pa je tudi tranzitni promet. V poglavju B.10 »Ugotavljanje potencialnih pomembnih vplivov na okolje za nadaljnjo presojo (vsebinjenje)« pa je avtor okoljskega poročila zapisal, da OPPN ne bo pomembno vplival na povečanje onesnaženosti zraka zaradi prometa in ogrevanja, zato ni potrebe presoje vplivov na kakovost zraka. V istem poglavju je navedeno tudi, da na območju OPPN, razen v stavbi na Defranceschijevi 2, ni stanovalcev, zato hrup nanje ne bo pomembno vplival. Ministrstvo je seveda ugotovilo, da je navedeno v nasprotju z dejstvom, da se z OPPN v neposredno bližino enega najbolj prometno obremenjenih križišč v Novem mestu umešča stavba, ki ima poleg poslovnih prostorov tudi stanovanja. Torej je območje OPPN, v katerega se umešča stanovanja, že obremenjeno s hrupom in PM 10 delci, okoljsko poročilo pa vplivov na stanovalce ne obravnava, ker naj jih tam ne bi bilo. Posledično so omilitveni ukrepi obravnavani zgolj v okviru trajnostne mobilnosti, za kar pa ministrstvo meni, da ni ustrezno. Omilitveni ukrepi se tako nanašajo zlasti na ureditev parkiranja na območju, zelo skromno je obravnavana ureditev peš dostopov, ostali elementi trajnostne mobilnosti niso omenjeni. Ministrstvo zato meni, da navedeni omilitveni ukrepi za umeščanje stavb s stanovanji v območje OPPN niso ustrezni in zadostni, zato je treba okoljsko poročilo dopolniti.

Prav tako je bilo kritično do okoljskega poročila tudi Ministrstvo za kulturo, ki meni, da smernice s področja varstva kulturne dediščine niso ustrezno upoštevane, prav tako se ne strinja z navedbo pripravljavca okoljskega poročila, da se z izvedbo plana ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo poslabšalo stanje kulturne dediščine. Ministrstvo ugotavlja, da taka navedba kaže na neustrezno usposobljenost izdelovalca okoljskega poročila, ki kljub evidentnim ugotovitvam o vzpostavitvi nove prostorske dominante v neposredni bližini stavbne dediščine, ocenjuje, da se stanje kulturne dediščine ne bo poslabšalo. Ministrstvo za kulturo se ne strinja z oceno izdelovalca, da je vpliv na kulturno dediščino nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Po mnenju ministrstva so v okoljskem poročilu podani omilitveni ukrepi neustrezni, vpliv napačno ugotovljen, končni rezultat izvedenega plana pa bi bil, kljub omilitvenim ukrepom za kulturno dediščino, neustrezen in škodljiv. Ministrstvo za kulturo zato meni, da je predmetno okoljsko poročilo neustrezno in ga je treba dopolniti. Poleg navedenega Ministrstvo za kulturo v mnenju podrobneje navaja splošne pomanjkljivosti okoljskega poročila (glede navajanja zakonodaje, uporabljene metodologije vrednotenja kulturne dediščine, navajanja enot kulturne dediščine, okoljskih ciljev, presojanja višinskih gabaritov ipd.) ter pomanjkljivosti pri ugotavljanju vplivov in določitvi omilitvenih ukrepov objekta na naslovu Novi trg 6 in garažne hiše pod upravno enoto.

Društvo Novo mesto

Sedež društva: Gubčeva 11, 8000 Novo mesto
Telefon: 07 302 14 50
TRR: SI56 0297 0001 9786 322 (odprt pri NLB d.d.)
ID DDV: 74738119
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

e-Novice

S prijavo sprejemam in soglašam z zajemom, hrambo in uporabo osebnih podatkov za prejemanje e-Novic Društva Novo mesto.